1. Johannesevangeliet 14

Vejen og sandheden og livet

v1  Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! v2  I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? v3  Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. v4  Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.« v5  Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?« v6  Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. v7  Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.«

v8  Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« v9  Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? v10  Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. v11  Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. v12  Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen; v13  og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. v14  Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.

Løftet om en anden talsmand

v15  Elsker I mig, så hold mine bud; v16  og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: v17  sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. v18  Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. v19  Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. v20  Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. v21  Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.«

v22  Judas, ikke Iskariot, sagde til ham: »Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?« v23  Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. v24  Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig.

v25  Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. v26  Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. v27  Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! v28  I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. v29  Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. v30  Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, v31  men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!

2. Salme 51

Gud, vær mig nådig i din godhed,

udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
v4  Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd!
v5  For jeg kender mine overtrædelser,
og min synd har jeg altid for øje.

v6  Mod dig alene har jeg syndet,
jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;
så er du retfærdig, når du anklager,
og ren, når du dømmer.
v7  I skyld har jeg været, fra jeg blev født,
i synd, fra min mor undfangede mig.
v8  Du elsker sandhed i det dunkle,
du lærer mig visdom i det skjulte.

v9  Rens mig med isop for synd,
vask mig hvidere end sne!
v10  Forkynd mig fryd og glæde,
lad de knogler, du knuste, juble!
v11  Vend dit ansigt bort fra mine synder
og udslet al min skyld!
v12  Skab et rent hjerte i mig, Gud,
giv mig på ny en fast ånd!
v13  Kast mig ikke bort fra dig,
og tag ikke din hellige ånd fra mig!
v14  Lad mig atter frydes over din frelse,
styrk mig med en villig ånd!

v15  Jeg vil lære lovbrydere dine veje,
så syndere kan vende om til dig.
v16  Fri mig for blodskyld, Gud, min frelses Gud,
så min tunge kan juble over din retfærdighed.
v17  Herre, åbn mine læber,
så min mund kan forkynde din pris.
v18  For du vil ikke have slagtoffer,
og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det;
v19  mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd,
et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.

v20  Gør i din nåde godt mod Zion,
opbyg Jerusalems mure!
v21  Da vil du tage imod de rette ofre,
brændoffer og heloffer;
da skal tyre ofres på dit alter.

3. Matthæusevangeliet 6: 19 - 34

Skatten i himlen

v19  Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. v20  Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. v21  For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Legemets lys

v22  Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; v23  men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke – hvilket mørke!

Om bekymringer

v24  Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

v25  Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? v26  Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? v27  Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? v28  Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. v29  Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. v30  Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? v31  I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? v32  Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. v33  Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. v34  Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

4. Salme 139

Herre, du ransager mig og kender mig.

v2  Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
v3  du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
v4  Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre;
v5  bagfra og forfra indeslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.
v6  Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

v7  Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
v8  Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.
v9  Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
v10  så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.
v11  Siger jeg: »Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig«,
v12  så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset.

v13  Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.
v14  Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud!
v15  Mine knogler var ikke skjult for dig,
da jeg blev formet i det skjulte,
blev vævet i jordens dyb.
v16  Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje;
alle dagene stod skrevet i din bog,
de var formet,
før en eneste af dem var kommet.
v17  Hvor er dine tanker dyrebare for mig,
hvor stor er dog summen af dem, Gud!
v18  Tæller jeg dem, er de flere end sandet,
bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.

v19  Gid du ville dræbe forbryderne, Gud!
Vig fra mig, I mordere!
v20  De spinder rænker mod dig,
de farer med løgn mod dig.
v21  Hader jeg ikke dem, der hader dig, Herre?
Væmmes jeg ikke ved dem, der rejser sig mod dig?
v22  Grænseløst er mit had til dem,
de er blevet mine fjender.

v23  Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte,
prøv mig, og kend mine tanker,
v24  se efter, om jeg følger afgudsvej!
Led mig ad evigheds vej!

5. Salme 23

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
v2  han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
v3  Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.
v4  Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.

v5  Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod.

v6  Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage.

6. Romerbrevet 8: 31 - 39

v31  Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? v32  Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? v33  Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. v34  Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. v35  Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? – v36  som der står skrevet:
      På grund af dig dræbes vi dagen lang,
      vi regnes for slagtefår.
v37  Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. v38  For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter v39  eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

7. Matthæusevangeliet 11: 25 - 30

Jesu fryderåb

v25  På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; v26  ja, fader, for således var det din vilje. v27  Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.

v28  Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. v29  Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. v30  For mit åg er godt, og min byrde er let.

8. Salme 67

v1  For korlederen. Til strengespil. En salme. En sang.

v2  Gud være os nådig og velsigne os,
han lade sit ansigt lyse over os,      Sela
v3  så din vej kendes på jorden
og din frelse blandt alle folkene.

v4  Folkene skal takke dig, Gud,
alle folkene skal takke dig.
v5  Folkeslagene skal glæde sig og juble,
for du dømmer folkene retfærdigt,
og du leder folkeslagene på jorden.      Sela
v6  Folkene skal takke dig, Gud,
alle folkene skal takke dig.

v7  Jorden har givet sin afgrøde.
Gud, vor Gud velsigne os,
v8  Gud velsigne os,
og hele den vide jord frygte ham.

9. Salme 27

Herren er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv,
hvem skal jeg da være bange for?
v2  Når de onde nærmer sig
for at fortære mig,
de, som er mine fjender og modstandere,
skal de snuble og falde.
v3  Selv om en hær belejrer mig,
er mit hjerte uden frygt;
selv om der føres krig imod mig,
er jeg dog tryg.
v4  Kun ét ønsker jeg fra Herren,
kun det længes jeg efter:
At bo i Herrens hus,
så længe jeg lever,
så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed
og søge svar fra ham i hans tempel.
v5  Han gemmer mig i sin hytte
på ulykkens dag,
han skjuler mig i sit telt
og løfter mig op på klippen.
v6  Nu knejser mit hoved
over fjender, der omringer mig.
I hans telt vil jeg bringe frydesangs ofre,
jeg vil synge og spille for Herren.

v7  Hør mig, Herre, når jeg råber,
vær mig nådig og svar mig!
v8  Jeg husker, at du siger: »I skal søge mit ansigt!«
Herre, jeg søger dit ansigt,
v9  skjul ikke dit ansigt for mig;
vis ikke din tjener bort i vrede,
thi du er min hjælp.
Forkast mig ikke, svigt mig ikke,
min frelses Gud!
v10  Min far og mor har forladt mig,
men Herren tager mig til sig.

v11  Vis mig din vej, Herre,
før mig ad den jævne sti
til værn mod mine fjender.
v12  Overgiv mig ikke i mine fjenders vold,
for falske vidner har rejst sig mod mig,
de udspyr løgn.

v13  Men jeg stoler på,
at jeg skal se Herrens godhed
i de levendes land.

v14  Sæt dit håb til Herren,
vær stærk, fat mod,
sæt dit håb til Herren!

10. Johannesevangeliet 15

Det sande vintræ

v1  Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. v2  Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. v3  I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. v4  Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. v5  Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. v6  Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. v7  Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. v8  Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.

Kærlighedsbudet

v9  Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. v10  Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. v11  Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. v12  Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. v13  Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. v14  I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. v15  Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. v16  Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. v17  Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden.

Verdens had

v18  Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. v19  Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. v20  Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. v21  Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig.

v22  Var jeg ikke kommet og havde talt til dem, havde de ikke haft synd; men nu har de ingen undskyldning for deres synd. v23  Den, der hader mig, hader også min fader. v24  Havde jeg ikke gjort de gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke haft synd; men nu har de set, og dog hader de både mig og min fader. v25  Men det er sket, for at det ord, som står skrevet i deres lov, skal gå i opfyldelse: ›De hadede mig uden grund.‹

v26  Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. v27  Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen.