Referat af Forvaltningsrådets møde nr 2:

Forvaltningsrådet Taastrup
Sankt Pauls kirke 4.maj 2016
Møde 2

· Samuele Lando =SL tilstede
· Roberto Oliverio =RO tilstede
· John–Erik Stig Hansen =JESH tilstede
Mien Dang =MD tilstede
Øivind Kjærstad =ØK tilstede

Oprindelig mødedato 26. maj 2016.
Mødet udskudt til 4. maj på grund af formandens afbud.

1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2) Godkendelse af referat: Godkendt referatkladde 2.

Det er besluttet, at referater først må offentliggøres
efter godkendelse på et efterfølgende møde.

3)Orientering

a. Formanden Det er et ønske fra biskoppen at valget afholdes inden sommerferien.
Desuden henstilles der til, at debat generelt og op til valget føres på et
sobert plan.

b.. Sognepræsten Der er indkommet ca. 15.000.- kr. i gebyr/undervisnings betaling i
denne sæson. Disse penge er/vil blive brugt til reception og gaver
efter 1. kommunion og firmelse.

Der vil ikke fremover blive opkrævet gebyr for undervisning af
ovennævnte, men bidrag modtages gerne.

Der bestilles bus til Åsebakkevalfarten i samarbejde med Skt. Laurenti
menighed til en pris af 4,500.- kr. Der opkræves betaling for kørslen
100,- kr. for voksne og 50,- kr. for børn tur retur.

Der vil blive afholdt en kort messe i kirken søndag d. 29. maj
hvorefter det vil være muligt at bese valglisterne.

Pastoralassistent telefonen nedlægges.

4)Drift

a. Økonomi og forvaltning .
Fuldmagt til sognets konti er allerede eksisterende. Net-bank- adgang
og hævekort skal SL. selv henvende sig om til Danske
Banks erhvervsafdeling. Derudover vil Søren Erik kunne yde SL. hjælp
med økonomisk indsigt.

Der kan p. t. ikke bevilliges transportgodtgørelse 1000,- kr. til organis-
ten. Det henvises til behandling i det kommende menighedsråd.

4)Drift

b. Bygninger og vedligehold
I) Lydanlægget
Der arbejdes stadig på anlægget. Der mangler endnu at få etableret
højttaler, som kan høres fra præsten og ministranternes pladser. Der
arbejdes også stadig på at få genetableret en virksom teleslynge

II) Vandskaden (Vinduet ved trappen til pulpituret)
PROMANA skal kontakte MD vedrørende skimmelsvamp i for-
bindelse med denne skade. JESH kontakter Ansgarsstiftelsen.

III)Vandskaden (Kælderen)
Den indvendige drænpumpe er repareret under garantien. De 2
udvendige pumper holdes under observation.

c. Sociale arrangementer

Der har efter påskenat og påskesøndag været afholdt fællesspisning.
I det frivillige arbejde: Rengøring, katekese, kirkekaffe, lektortjeneste,
med mere, bør der udpeges gruppeledere, der kan referere til sogne-
præst/menighedsråd.

d Katekese

Der er p.t. ingen kateketer. Det henvises til det kommende råd og
sognepræsten at udpege sådanne.

d. Medier

e. Camilla Sode er udtrådt af gruppen på grund af eksamenslæsning.
I stedet består gruppen nu af: Henrik S, Tu, MD og SL.
Det anbefales at lave en mediepolitik.
Det anbefales ligeledes at lave et sogneblad. JESH anbefaler at SL
. sætter sig i spidsen for et sådant.

f. Afvikling af 1. kommunion, og firmelse forløber planmæssigt

5). Særlige sager

a. Mødet 8.maj 2016
JESH vil være mødeleder og sørge for en sober og ordentligt adfærd
under mødet. Vi vil under dette møde KUN se fremad Tidligere
problemer kan ikke løses på dette møde.

b.Tids- og køreplan for valg til nyt menighedsråd

Som tidligere beskrevet.
Sagsportefølje til nyvalgt menighedsråd
Tårnprojekt, Mariagrotte og organisering af frivilligarbejde.

6)Eventuelt

MD formidler kontakt til en snedker med henblik på at få lavet skab til
Ovn og komfur. Mariagrotten tilbyder den vietnamesiske gruppe at tage
sig af. MD prøver at indhente tilbud på asfaltering af kørevejen forbi
skolen.

Ref: ØK Dette referat er godkendt af F.V. på mødet d.22. maj 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 Møde nr. 3 afholdt d. 22. maj 2016.

Samuele Lando = SL               tilstede
Roberto Oliverio = RO              tilstede
John–Erik Stig Hansen    = JESH    tilstede
Mien Dang = MD                      tilstede
Øivind Kjærstad    = ØK            tilstede
                        

1.  Godkendelse af dagsorden                Godkendt.

2.  Godkendelse af referat af  mødet 4. maj    Godkendt.

3. Orientering

a.  Formanden    
Biskoppen er orienteret om forløbet af                                                              menighedsmødet, der blev afholdt d. 8. maj.
    
b. Sognepræsten.                      
Både 1. kommunion og firmelse gik godt.

4.  Drift
a. Økonomi og forvaltning    
Transportgodtgørelse til organisten er henvist til behandling i det kommende råd.

SL´s  adgang til bank er næsten i orden. Papirer er underskrevet. SL kontakter selv banken for at få de sidste detaljer på plads.

b.  Bygninger og vedligehold   
Vandskaden ved trappen til pulpituret: Der er ikke foretaget noget på grund af travlhed hos Promana og på  bispekontoret.
Bygning af skabselementer til ovn og komfur er i gang og forløber planmæssigt.
Der arbejdes stadig på lydanlæg og teleslynge.
Dørpumper og stopklodser på hoveddør og dør ved glasgang endnu ikke repareret.
Toiletter efterses for løbende cisterner.

c.  Sociale arrangementer    
Der sigtes mod en sognefest ultimo august. (noget med buffet og fællesspisning).

d.  Katekese
SL vil varetage firmandundervisningen til næste sæson. Der vil være tale om undervisning på onsdage eftermiddage.                                                                   
RO vil varetage kommunionsundervisningen til næste sæson, der vil være tale om undervisning 1. og 3. søndag i måneden.
Derudover vil SL eftersøge og oplære nye kateketer med henblik på fremtiden.

e.  Medie    
Mediegruppen har endnu ikke afholdt møde. Det henstilles at mediegruppen at etablere kontakt med Taastrup Avis for at bringe messetider der, lige som byens andre kirker.

f.   Liturgi        Intet behandlet.


5.  Særlige sager:

a. Menighedsmødet 8/5    Mødet forløb planmæssigt.

b.  Status for valg til nyt MR:    

Der er foreløbig 4 der har givet tilsagn om at kandidere til det kommende råd. Der er stadig et stort ønske om en mulighed for at brevstemme til valget. Dels har vi en del medlemmer boende langt uden for sognets geografiske grænse, Dels er det i en ferietid og endelig er der nogle personer der er på arbejde.

6. Eventuelt                   Intet behandlet.

 

Ref: ØK  Dette referat er godkendt med ændring af pkt. 4 d på FR. mødet d. 19. juni 2016 .
                                        

 

Forvaltningsrådet    Taastrup
Sankt Pauls kirke    22. maj 2016
Taastrup        

-----------------------------------------------------------------------------------


Forvaltningsrådet Sankt Pauls kirke 21. juni 2016
Møde nr. 4

Afholdt d. 19. juni 2016

Samuele Lando =SL tilstede
Roberto Oliverio =RO tilstede
John–Erik Stig Hansen =JESH tilstede
Mien Dang =MD tilstede
Øivind Kjærstad =ØK tilstede

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Valg d. 26/6
JESH gennemgik valgets forløb herunder optælling og annoncering. Der blev opstillet et valglokale i det store undervisnings-lokale.
 ØK. berettede, at der til dato er afgivet 41 brevstemmer, og at fristen for at brevstemme er sat til udløb ved midnat fredag d. 24. juni 2016.
Opgaver og roller ved valghandlingen blev fordelt.
Der er givet tilsagn fra 4 medlemmer af menigheden om assistance ved valgets afvikling..
MD deltager ikke ved afviklingen af valget, da han er kandidat.
RO deltager ikke ved afviklingen af valget, da han er bortrejst.

3.. Bemærkninger til referat:  
Referatkladde 3/1 Referat kladde godkendt med ændring:
"Undervisning hverdage"
ændret til:
"Undervisning hver anden onsdag fra. Kl. 16.30 til KL. 18.00 "
Efter denne rettelse må referatet offentliggøres

4. Orientering
a. Formanden
Det anbefales til det kommende råd at udarbejde en forretningsorden. Det nye råd skal tage stilling til sognets repræsentanter i Pastoralråd og Sankt Pauls Skole.
b. Sognepræsten
SL orienterede om brev fra biskoppen, som netop var blevet læst op efter messen.


5. Drift
SL orienterede om, at han er gjort bekendt med at SPU’s cvr-nr. stadig er aktivt. Årsag ukendt men undersøges hos regnskabsfører.
Fra flere forskellige vietnamesere er SL blevet lovet følgende:
Maling til indvendig maling af kirkerum, en vaskemaskine og en fotokopi-maskine. MD taler med de pågældende.

6. Særlige sager.
Med bekymring ser vi, at der stadig ulmer en del uro i blandt nogle få af sognets medlemmer. Det til trods for ovenfor omtalte brev fra biskoppen, som netop skulle mane til forsoning. Således er der også som mange tidligere søndage omdelt breve, som kritiserer navngivne personer.

7. Eventuelt
Intet behandlet.

REF: ØK referatet godkendt pr. mail d. 24.juni 2016