Velkommen

Velkommen til et nyt design på hjemmesiden. Det er stadig under udvikling, så driftsforstyrrelser kan forekomme.(For English select the "choose language" button at the upper right corner - still under construction)
Mvh hjemmesideteamet.


Kommende aktiviteter:  

(se også knappen "Messetider" ovenfor for de almindelige messer)

OBS - mandag d. 23 maj INGEN MESSE

Der er søndagsmesse kl. 10.00 i kirken d. 29. maj - I forbindelse med valget til menighedsråd  er medlemslisterne  fremlagt her.
 

Meddelelser:

 


Mulighed for skriftemål i anledning af Barmhjertighedens år:
Fredag før Messen 17.00 - 17.30, Lørdag før Messen 16.30 - 17.00 og Søndag før Messen 09.00 - 09.45 
 

Meddelelse fra Forvaltningsrådet ved Sankt Pauls Kirke:

Forvaltningsrådet Sankt Pauls kirke Taastrup 6. april

Der afholdes ekstraordinært valg til menighedsråd ved Sankt Pauls kirke i Taastrup  Søndag 26. juni 2016 i to timer efter søndagsmessen.

Der afholdes et menighedsmøde 8. maj efter søndagsmessen. På mødet vil der blive  givet oplæg om menighedsrådsarbejdets formål, god forvaltningsskik, menighedens  tilstand og menighedsrådsvalgets gennemførelse. Kandidater til menighedsrådet kan  efter aftale med forvaltningsrådsformanden præsentere sig på mødet.

Enhver katolik i menigheden kan opstille til menighedsrådet såfremt vedkommende  senest på valgdagen er fyldt 16 år og er optaget på valglisten, som fremlægges efter  søndagsmesserne 22. og 29. maj.

En katolik mister sin valgbarhed, såfremt vedkommende bringer sig i et sådant  forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde offentlige  hverv i Kirken, f.eks. hvis man ikke betaler kirkeskat til Kirken.  Kandidater til menighedsrådsvalget skal kontakte forvaltningsrådets formand  (drjohnerik@gmail.com) senest 5. juni. Den endelige kandidatliste vil blive opslået  12. juni.  Man skal være katolik, fyldt 16 år og stå i Kirkens centralregister anført med  fødselsdato eller cpr‐nummer for at få lov til at afgive sin stemme.

Tidsplan: 
8. maj Menighedsmøde
22. & 29. maj Valglister kan beses
5. juni Opstillingsfrist
12. juni Offentliggørelse af kandidatnavne
26. juni Valg til menighedsrådet

Forvaltningsrådsformand John‐Erik Stig Hansen overlæge, dr.med.

In English:

Interim Council

St Paul’s Church

Taastrup

6 April

An extraordinary Parish Council Election will be held in St Paul’s Church in Taastrup on Sunday 26 June for two hours after Sunday Mass.

There will be a meeting for the whole Parish on 8 May after Sunday Mass. At this meeting there will be a presentation about the purpose of the work done by the Council, good administrative practice, the state of affairs in the Parish and the implementation of the Parish Council elections. Candidates for the Parish Council may, in agreement with the Foreman of the Interim Council, introduce themselves at this meeting.

Every Catholic in the Parish can stand as a candidate for the Parish Council as long as they have turned 16 years by the date of the Election and are registered on the electoral role which will be submitted after the Sunday Masses on 22 and 29 May. A Catholic loses his or her eligibility to be elected if s/he brings him/herself into a relationship with the Church whereby s/he is deemed unfit to hold public office in the Church. This can be the case when, for example, one does not pay Church Tax.

Candidates for the Parish Council should contact the Foreman of the Interim Council John-Erik Stig Hansen (drjohnerik@gmail.com) by 5 June at the latest. The final list of candidates will be posted on 12 June. In order to be allowed to vote you must be Catholic, at least 16 years of age and listed in the Church’s Central Register with your date of birth or CPR number.

Schedule

8 May: Parish Meeting

22 and 29 May: Electoral Registers can be viewed

5 June: Deadline for potential candidates

12 June: Candidates’ names will be made public

26 June: Parish Council Election

 

Interim Council Foreman

Dr John-Erik Stig Hansen, Senior Consultant, DMSc